Konserwacja suwnic i urządzeń dźwigowych

Zapraszamy do współpracy przedsiębiorstwa zainteresowane usługą konserwacji urządzeń dźwigowych, w tym konserwacji suwnic, żurawi słupowych stacjonarnych, wciągników, wciągarek, cięgników oraz poszukujących profesjonalnie przygotowanych i wykwalifikowanych konserwatorów w/w urządzeń dźwigowych / urządzeń transportu bliskiego.

Celem okresowych przeglądów konserwacyjnych jest kontrola stanu technicznego urządzeń oraz zapewnienie odpowiednich warunków w jakich przychodzi im pracować. Przeglądy konserwacyjne niosą za sobą wzrost jakości pracy oraz poprawę bezpieczeństwa, zarówno miejsca pracy, jak i pracowników. Pozwalają również na zapobieganie awarii i stałe utrzymanie urządzeń dźwigowych w dobrym stanie technicznym.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy, Gospodarki i Polityki Społecznej z dnia 29.10.2003 wymaga się wykonywania przeglądów konserwacyjnych urządzeń dźwigowych (w tym suwnic, żurawi słupowych) nie rzadziej niż co 30 dni.

Posiadamy wykwalifikowanych konserwatorów urządzeń dźwigowych (konserwator suwnic, konserwator żurawi słupowych, konserwator wciągników, wciągarek, cięgników), posiadających wieloletnie doświadczenie oraz wymagane do wykonywania przeglądów konserwacyjnych uprawnienia SEP (Stowarzyszenia Elektryków Polskich), UDT (Urzędu Dozoru Technicznego) i TDT (Transportowego Dozoru Technicznego).

Zakres przeglądów konserwacyjnych urządzeń dźwigowych - zgodnie z wytycznymi Dozoru Technicznego to m.in. sprawdzanie stanu technicznego poszczególnych mechanizmów napędowych i układów hamulcowych. Rewizja stanu cięgien nośnych i ich zamocowań. Sprawdzenie działania elementów bezpieczeństwa, działania ograniczników ruchowych, urządzeń sterujących, sygnalizacyjnych i oświetleniowych.

W zakres usługi konserwacji wchodzi również przegląd stanu konstrukcji nośnej urządzenia, w szczególności połączeń spawanych i rozłącznych, sprawdzanie stanu toru i podtorza oraz sprawdzanie instalacji przeciwporażeniowej.

 

 


W obszarze przeglądów konserwacyjnych suwnic, żurawi, wciągników wykonywanych przez naszych konserwatorów znajdujemy zarówno dbałość o prawidłową pracę urządzeń dźwigowych, jak i o przestrzeganie warunków bezpieczeństwa ich pracy, w tym prowadzenie wymaganych i obowiązkowych książek przeglądów konserwacyjnych.
Przeglądy konserwacyjne suwnic oraz żurawi to zarazem kompleksowe przygotowanie urządzeń do okresowych badań urządzeń przez właściwy Dozór Techniczny.


Zapraszamy do współpracy.

Konserwacja urządzeń dźwigowych

Konserwacja suwnic