top of page

Konserwacja suwnic i urządzeń dźwigowych

Zapraszamy do współpracy przedsiębiorstwa zainteresowane usługą konserwacji urządzeń dźwigowych, w tym konserwacji suwnic, żurawi słupowych stacjonarnych, wciągników, wciągarek, cięgników oraz poszukujących profesjonalnie przygotowanych i wykwalifikowanych konserwatorów w/w urządzeń dźwigowych / urządzeń transportu bliskiego.

Celem okresowych przeglądów konserwacyjnych jest kontrola stanu technicznego urządzeń oraz zapewnienie odpowiednich warunków w jakich przychodzi im pracować. Przeglądy konserwacyjne niosą za sobą wzrost jakości pracy oraz poprawę bezpieczeństwa, zarówno miejsca pracy, jak i pracowników. Pozwalają również na zapobieganie awarii i stałe utrzymanie urządzeń dźwigowych w dobrym stanie technicznym.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy, Gospodarki i Polityki Społecznej z dnia 29.10.2003 wymaga się wykonywania przeglądów konserwacyjnych urządzeń dźwigowych (w tym suwnic, żurawi słupowych) nie rzadziej niż co 30 dni.

Posiadamy wykwalifikowanych konserwatorów urządzeń dźwigowych (konserwator suwnic, konserwator żurawi słupowych, konserwator wciągników, wciągarek, cięgników), posiadających wieloletnie doświadczenie oraz wymagane do wykonywania przeglądów konserwacyjnych uprawnienia SEP (Stowarzyszenia Elektryków Polskich), UDT (Urzędu Dozoru Technicznego) i TDT (Transportowego Dozoru Technicznego).

Zakres przeglądów konserwacyjnych urządzeń dźwigowych - zgodnie z wytycznymi Dozoru Technicznego to m.in. sprawdzanie stanu technicznego poszczególnych mechanizmów napędowych i układów hamulcowych. Rewizja stanu cięgien nośnych i ich zamocowań. Sprawdzenie działania elementów bezpieczeństwa, działania ograniczników ruchowych, urządzeń sterujących, sygnalizacyjnych i oświetleniowych.

W zakres usługi konserwacji wchodzi również przegląd stanu konstrukcji nośnej urządzenia, w szczególności połączeń spawanych i rozłącznych, sprawdzanie stanu toru i podtorza oraz sprawdzanie instalacji przeciwporażeniowej.

 

 


W obszarze przeglądów konserwacyjnych suwnic, żurawi, wciągników wykonywanych przez naszych konserwatorów znajdujemy zarówno dbałość o prawidłową pracę urządzeń dźwigowych, jak i o przestrzeganie warunków bezpieczeństwa ich pracy, w tym prowadzenie wymaganych i obowiązkowych książek przeglądów konserwacyjnych.
Przeglądy konserwacyjne suwnic oraz żurawi to zarazem kompleksowe przygotowanie urządzeń do okresowych badań urządzeń przez właściwy Dozór Techniczny.


Żurawie zaliczane są do najbardziej popularnych typów urządzeń dźwigowych. Służą do podnoszenia i transportowania ciężkich ładunków. Aby mogły sprawnie działać, muszą być regularnie pracom konserwacyjnym. Konserwacja sprzętu jest bardzo ważna, ponieważ pozwala zapobiegać awariom i uszkodzeniom. Regularne przeglądy żurawi pomagają również wydłużyć żywotność maszyn. Co więcej, pozwalają na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa podczas wykonywania prac, często skomplikowanych i przeprowadzanych na dużych wysokościach. Konieczność konserwacji wynika z m.in. z takich aktów prawnych jak:

 

  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 roku w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. 2012 poz. 1468);

  • rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 roku w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. 2003 nr 193 poz. 1890).

W naszej firmie zatrudniamy profesjonalnie przygotowany personel, który wykona sprawnie usługę zachowując najwyższe standardy.

 


Konserwacja dźwigów obejmuje szereg czynności, które muszą zostać przeprowadzone, aby wcześnie wykryć wszelkie usterki i nieprawidłowości w działaniu dźwigów. Dzięki temu możliwe jest zapewnienie prawidłowego i bezpiecznego użytkowania maszyn przez operatorów. Przegląd stanu technicznego żurawi obejmuje:

  • kontrolę elementów konstrukcyjnych, takich jak wiązania, śruby i nity;

  • sprawdzenie stanu urządzeń elektrycznych i hydraulicznych;

  • sprawdzenie stanu mechanizmów napędowych, cięgien nośnych i układów hamulcowych;

ocenę wizualną całej maszyny;

  • okresowe czyszczenie i smarowanie żurawi;

  • sprawdzenie poprawności działania urządzeń sygnalizacyjnych, oświetleniowych;

  • sprawdzenie poprawności działania ograniczników ruchowych;

  • sprawdzanie szczelności poszczególnych elementów;

  • naprawa lub wymiana uszkodzonych podzespołów.

 


Urządzenia dźwigowe to maszyny, które są powszechnie używane w wielu miejscach. Ich sprawność musi być regularnie sprawdzana. Kontrola techniczna żurawi może być realizowana w różnych terminach, jednak nie rzadziej niż raz na rok. Wynika to z zaleceń producenta dźwiga i procedury przygotowanej przez Urząd Dozoru Technicznego. Według aktualnie obowiązujących przepisów przeglądy konserwacyjne żurawi wykonywane są co 30 lub 90 dni, w zależności od typu maszyny.


Zapraszamy do współpracy.

Konserwacja urządzeń dźwigowych

Konserwacja suwnic

Konserwacja żurawi – dlaczego warto ją przeprowadzać?

Stan techniczny żurawi – co obejmuje przegląd?

Kontrola techniczna żurawi – kiedy ją wykonać?

bottom of page